ОТГОВАРЯТ ЛИ РАБОТНИТЕ ВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЗАКОНА


        Нашата лаборатория осъществява измервания на редица фактори задължителни, както при периодичният контрол така и при узаконяването на нови жилищни и обществени сгради , заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения.

        Орган за Контрол от вид „С” при ВИАМЕД ООД е акредитиран от Изпълнителна Агенция "Българска Служба за Акредитация" със СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ Рег. номер 222 ОКС валиден до 30.09.2014 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005

        Проверка за валидност на сертификата може да направите тук.

        Обхватът на акредитация включва:

Контрол на:
А Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:
 • Съпротивление на Защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на Мълниезащитни заземителни уредби;
 • Импеданс Zs на контура "фаза-защитен” проводник;
 • Съпротивление на изолация;
 • Защитни прекъсвачи /Дефектно токови защити/- ток на задействане; време на изключване допирно напрежение; съпротивление на заземяването;


Б Физични фактори на работна среда:
 • Изкуствено Осветление - осветеност;
 • Шум в работна среда, в помещения и в околната среда - дневно ниво на експозиция на шум, еквивалентно ниво на шум, ниво на шум
 • Микроклимат - температура, относителна влажност, скорост на движение на въздуха;
 • Вибрации, предавани на системата ръка – рамо и на цялото тяло - дневна стойност на вибрациите;


В Вентилационни инсталации
 • Скорост на движение на въздушния поток;
 • Дебит на въздуха