ЗА НАС КЛИЕНТИТЕ СА ПАРТНЬОРИ


      От създаването си до днес Службата по трудова медицина към „ВИАМЕД” ООД – гр. София развива изключително успешна дейност на цялата територия на Република България, като консултира и подпомага по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд, фирми и институции от различни сектори /производство, строителство, търговия, образование, обществено хранене, общински администрации и други/. Някои от тях са:

    С партньорите си поддържаме традиционно добри, коректни бизнес отношения, основаващи се на стриктното изпълнение на поетите ангажименти и лоялност към интересите на фирмата възложител.