С НАС ПОКРИВАТЕ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗЗБУТ


- Службата по трудова медицина към „ВИАМЕД” ООД, разполага с добре обучен персонал от квалифицирани специалисти, което ни позволява да изпълняваме качествено и в срок функциите и задачите, съгласно изискванията на нормативната уредба.
        При изпълнение на изискванията по консултиране и подпомагане на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на нашите клиенти предоставяме:

 • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ - по образец
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
 • Заповед за определяне на видовете инструктаж
 • Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
 • Програми за провеждане на видовете инструктаж
 • Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
 • КУТ/ГУТ: Организация по изграждане на Комитет по условия на труд/ Група по условия на труд
 • Програми за обучение на КУТ/ГУТ
 • Различни видове Правила и инструкции за безопасни и здравословни условия на труд, включително за първа долекарска помощ
 • Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти
 • План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
 • Инструкция за ЛПС, заповед, списък
 • Декларация за трудова злополука – образец
 • Документация, свързана със застраховане за риска “Трудова злополука”
 • Определяне на работещи, имащи право на намалено работно време, допълнителен платен годишен отпуск и безплатна храна.
 • Оценка на професионалния риск