ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС
НИЕ РЕШАВАМЕ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ


Вашата СТМ трябва да:


- Има регистрация съгласно чл.8 От Наредба 3 ДВ. бр.14/2008г - е ние сме регистрирани. За справка тук.

    Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, затова след сключване на договор трябва да извърши минимум:

1) Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, като:
 • организира предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания;
 • уведомява избрания общопрактикуващ лекар на служителя за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
 • изготви заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа.
2) Да участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, съвместно с представителите на работодателя, и като вследствие да:
 • разработи и предложи мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 • оцени ефикасността на предприетите от работодателя мерки;
3) Въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд да предложи:
 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
4) Ежегодно да изготви обобщени анализи на здравното състояние на работещите.

5) Да изготви и поддържа здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец.

6) Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

7) Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

8) Организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

9) Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

10) Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

11) Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд

12) Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

13) Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ

- За изпълнение на част от тези задължения Вие трябва да предоставите на вашата СТМ, която също така има и регистрация в Комисията за защита на личните данни натисни
 • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
 • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове
 • информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
 • информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
 • информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ И ТУК:

http://otgovori.info/
http://git-bg.info/