С НАС ВИЕ СПАЗВАТЕ ЗАКОНА


  • Всеки работодател, съгласно чл. 25 от ЗБУТ трябва да осигурява обслужване на работещите** от регистрирана служба по трудова медицина /СТМ/.
  • Контролен орган по спазване на закона е ИА ГИТ/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"/, като санкциите за неизпълнение са тук

_________________________
  • * "Pаботодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и:
  • - всяко друго организационно и икономически обособено образувание, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение
  • - всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията
  • ** "Работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.